Stowarzyszenie Absolwentów WSB

Zobacz film, dlaczego warto do nas dołączyć!

Studia podyplomowe Zarządzania Projektem

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem w WSB we Wrocławiu. Dlaczego warto studiować mówi Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku.

PunktFoto.pl i zdjęcia!

Wykonujemy zdjęcia do dokumentów, dyplomowe, paszportowe, dowodowe i pamiątkowe. Poznaj nasz zespół. Cały dochód przeznaczamy na Rowery Integracyjne.

Strategia

STRATEGIA STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

Strategia na lata 2011–2020

 Wrocław, 30 maja 2011

 Strategia Stowarzyszenia Absolwentów (SA) Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) we Wrocławiu jest dokumentem zawierającym plan działania Stowarzyszenia i przeznaczonym na lata 2011–2020.

 

STRATEGIA – JEJ GENEZA I ADRESACI

Stworzenie przez Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu nowej Strategii było następstwem głównie dwóch zidentyfikowanych potrzeb. Pierwszą z nich była konieczność posiadania przejrzystego planu działania, aby zaprezentować go szeroko rozumianym interesariuszom Stowarzyszenia. Drugim powodem była chęć wyjścia naprzeciw potrzebom zwiększonego dostępu do informacji, w szczególności dla:
- pracowników (władz uczelni, kadry naukowej i pracowników administracyjnych) WSB we Wrocławiu,
- obecnych i przyszłych absolwentów WSB we Wrocławiu,
- obecnych i przyszłych studentów WSB we Wrocławiu,
- środowisk otaczających wszystkie wyżej wymienione grupy (m.in. dla przedsiębiorców, społeczności lokalnej).

Aby zrozumieć genezę nowej udokumentowanej Strategii SA WSB we Wrocławiu, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
- zmiany w składzie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu. Aby powrócić do poprzedniego poziomu aktywności działania, Zarząd Stowarzyszenia stworzą w całości nowi członkowie,
- zmiany w składzie członkowskim Stowarzyszenia, które obecnie również tworzone jest, z nielicznymi wyjątkami, przez nowe osoby,
- rozpowszechnienie nowych technologii informatycznych i wykorzystywanie ich w tworzeniu relacji społecznych (tzw. społeczność internetowa),
- nowe rynkowe zasady dot. funkcjonowania organizacji non-profit (zmiany w prze¬pisach prawnych dot. źródeł finansowania, inne metody zarządzania organizacjami, nowe społeczne uwarunkowania),
- brak Strategii Stowarzyszenia w formie dokumentu. Statut Stowarzyszenia był dotychczas jedynym formalnym dokumentem zawierającym cele Stowarzyszenia oraz sposób ich realizacji. Jednakże dokument ten ma charakter zbyt ogólny i nie określa celów ani sposobu działania Stowarzyszenia w sposób wystarczający.

(...)

 

MISJA STOWARZYSZENIA

Misją naszą jest integrowanie środowiska Absolwentów WSB we Wrocławiu i stwa¬rzanie ku temu odpowiedniego klimatu.

Jako condicio sine qua non owocnej i długotrwałej integracji traktujemy przyjazną atmosferę i zaangażowanie ludzi w różnego rodzaju projekty. Życzliwy klimat ułatwia kultywowanie relacji społecznych, które zostały wytworzone jeszcze podczas studiów. Podstawą tak rozumianej integracji są wspólne zainteresowania absolwentów, ich pasje oraz propagowanie dobrych postaw studenckich i zawodowych poza murami uczelni.

 

CELE STOWARZYSZENIA

Cele statutowe Stowarzyszenia oraz sposób ich realizacji zostały określone w Statucie Stowarzyszenia. Dla większej jasności i w celu doprecyzowania najbardziej pożądanych kierunków działalności Stowarzyszenia, opracowano Strategię Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu. W dokumencie tym wskazane są trzy cele główne, które mają priorytetowe znaczenie. Do nich przyporządkowane są cele szczegółowe oraz instrumenty, które należy wykorzystać dla pomyślnej realizacji założeń Strategii.

I Cel SA WSB – Współpraca między Absolwentami a WSB we Wrocławiu

Cel główny: Nawiązywanie i utrzy-my¬wanie relacji absolwentów WSB we Wrocławiu z macierzystą uczelnią oraz działalność na rzecz jej dalszego rozwoju

Cele szczegółowe:

 • Propagowanie działalności SA WSB w środo-wisku akademickim i wśród społeczności lokalnych, zmiana stanu społecznej świadomości na temat działalności SA WSB, a tym samym poprawa jego wizerunku.
 • Budowanie i umacnianie więzi między absolwentami a WSB we Wrocławiu.
 • Umożliwienie i ułatwianie absolwentom korzystania z zasobów WSB we Wrocławiu.
 • Ugruntowanie w świadomości absolwentów poczucia przynależności do elitarnej grupy absolwentów WSB we Wrocławiu.
 • Stworzenie różnorodnych form wparcia WSB we Wrocławiu przez absolwentów (w tym także pomocy materialnej).
 • Umożliwianie absolwentom budowania i pogłębia¬nia więzi koleżeńskich oraz nawiązywania kontaktów z innymi absolwentami WSB we Wrocławiu.

II Cel SA WSB – Promocja osiągnięć WSB we Wrocławiu wśród jej Absolwentów

Cel główny: Propagowanie osiągnięć naukowych, dydaktycznych i społecznych studentów i kadry WSB we Wrocławiu wśród absolwentów tej uczelni.

Cele szczegółowe:

 • Promocja działalności i osiągnięć studentów i kadry WSB we Wrocławiu; przekazywanie absolwentom informacji o aktualnej sytuacji uczelni oraz o jej ofercie edukacyjnej.
 • Ułatwianie absolwentom WSB we Wrocławiu kontaktu z uczelnią poprzez stworzenie systemu informacji o działalności Stowarzyszenia.
 • Umożliwianie absolwentom uczestnictwa w wydarzeniach z życia WSB we Wrocławiu.
 • Rozpowszechnianie informacji o osiągnięciach zawodowych absolwentów WSB we Wrocławiu.
 • Tworzenie kreatywnych programów i przedkładanie propozycji dalszego rozwoju WSB we Wrocławiu

III Cel SA WSB – Rozwój zawodowy studentów i absolwentów WSB we Wrocławiu

Cel główny: Wspieranie rozwoju akademickiego i zawodo¬wego studentów i absolwentów WSB we Wrocławiu.

Cele szczegółowe:

 • Wspieranie inicjatyw rozwojowych na rzecz środowiska akademickiego, kół naukowych i organizacji studenckich.
 • Tworzenie zespołów specjalistycznych (e.g. biznesmanów), złożonych głównie z absolwentów WSB we Wrocławiu, których zadaniem jest wspieranie określonych inicjatyw badawczych, programów inwestycyjnych oraz akcji promocyjnych.
 • Podejmowanie, w porozumieniu z Biurem Karier, inicjatyw zatrudnienia po studiach oraz zwiększania potencjału studentów na znalezienie zatrudnienia po studiach.
 • Umożliwianie zrzeszania się aktywnych studentów i absolwentów, którzy współdziałaliby w zarówno sferze biznesu, jak i zainteresowań ponadprogramowych.
 • Inicjowanie i organizowanie akcji społecznych i charytatywnych na rzecz osób w trudnej sytuacji materialnej i/lub społecznej.

 

INSTRUMENTY REALIZACJI STRATEGII (podstawowe pojęcia)

Program ‘Very Important Absolwent’ (VIA) – działanie to polega na stworzeniu szerokiej bazy opcji, z których mogą korzystać absolwenci WSB we Wrocławiu. VIA powstał na podstawie istniejącego już programu ‘Very Important Student’.  Program VIA będzie zawierał dokładne ustalenia z władzami WSB we Wrocławiu zarówno odnośnie szeroko pojętych praw absolwentów, jak i co do sposobu korzystania przez nich z zasobów uczelni (w tym z jej kapitału ludzkiego, czyli z porad specjalistów).

Identyfikacja wizualna – stworzenie bogatej bazy znaków i symboli (tzw. ‘księgi znaków’), które są lub będą kojarzone ze Stowarzyszeniem i/lub z samą WSB we Wrocławiu. W ten sposób umożliwia się identyfikację wizualną znaków z ideami SA WSB i samej uczelni. Trzonem identyfikacji wizualnej jest logotyp, ale cała księga znaków ma bardzo szeroki wachlarz zastosowań. Znaki można umieszczać na certyfikatach, papierze firmowym, kopertach, teczkach firmowych, ulotkach, plakatach, bannerach/ roll-up’ach, pieczątkach firmowych, wizytówkach, tabliczkach na drzwiach i koszulkach, a w przyszłości być może i na bardziej ekskluzywnej odzieży. Istotnym działaniem jest również promowanie logo wrocławskiej WSB w internecie, pozyskanie informacji o potencjalnych odbiorcach i stworzenie internetowej bazy danych. Podkreślając znaczenie internetu, nie można też zapominać o tradycyjnej poczcie papierowej, która w niektórych przypadkach jest o wiele bardziej odpowiednią formą kontaktu, np. przy korespondencji formalnej czy rozsyłaniu imiennych zaproszeń. Znakomicie można tu wykorzystać efekt identyfikacji wizualnej.

Internet (społeczność internetowa) – wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwości, jakie daje internet, posiłkując się narzędziami internetowymi oraz utworzoną bazą danych. Narzędzi tych jest bardzo wiele, począwszy od strony Stowarzyszenia Absolwentów (stowarzyszenie.wsb.wroclaw.pl), poprzez system poczty internetowej, wysyłanie okresowych biuletynów/ newsletterów, po wykorzystanie rozpowszechnionych obecnie wielofunkcyjnych portali społecznościowych, takich jak Facebook, Nasza Klasa,  Golden Line , Tweeter i inne.

Centrum Wolontariatu – stworzenie bogatej oferty działań wolontariackich i skierowanie jej do studentów, absolwentów oraz środowisk lokalnych. Działania te miałyby na celu wspieranie codziennych podstawowych działań zarówno Stowarzyszenia, jak i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych.
Inkubator Integracji – organizacja różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu dla absolwentów i studentów. Działanie to ma na celu katalizowanie integracji i obejmuje obszary szeroko pojętych: turystyki, rekreacji, kultury i rozrywki. Proponowane są m.in. przedsięwzięcia lokalne (wyjścia kulturalne, spektakle) oraz wypady turystyczne (wycieczki, rajdy krajoznawcze).

Inkubator Naukowy – organizacja różnego rodzaju szkoleń, konferencji i seminariów dla absolwentów. W ramach tego działania planowane są również praktyczne zajęcia i warsztaty. Podczas tych warsztatów absolwenci mogliby nabyć przydatnej umiejętności łączenia pozyskanej w szkołach wiedzy teoretycznej z doświadczeniami zawodowymi i podpierania wiedzy własnymi indywidualnymi zdolnościami.

Inkubator Sponsora – zaangażowanie absolwentów w działania mające na celu poprawę i rozwój świadomości społecznej. W tym przypadku chodzi głównie o budowanie świadomości na temat, jak bardzo potrzebne są wkład indywidualny i zaangażowanie, zarówno w działania własnej uczelni, jak i w inicjatywy społeczności lokalnych. W ramach tego instrumentu proponowane jest zorganizowanie szeregu tematycznych spotkań (konferencji, szkoleń, warsztatów). Docelowo działanie to pozwoli uzyskać rzeczowe, finansowe i/lub merytoryczne formy wsparcia.

 

PROJEKTY PROPONOWANE W RAMACH STRATEGII STOWARZYSZENIA

--

Pełny tekst Strategii dostepny jest w siedzibie Stowarzyszenia Absolwentów WSB we Wrocławiu.

 

Ładowanie wyszukiwarki...

Absolwenci WSB na Facebooku

Kontakt

Jeśli jesteś Absolwentem WSB lub chcesz z nami nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
bud. A, pokój 011

tel. 71 376 23 77
stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl