Stowarzyszenie Absolwentów WSB

Zobacz film, dlaczego warto do nas dołączyć!

Studia podyplomowe Zarządzania Projektem

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektem w WSB we Wrocławiu. Dlaczego warto studiować mówi Marek Kowalczyk, kierownik merytoryczny kierunku.

PunktFoto.pl i zdjęcia!

Wykonujemy zdjęcia do dokumentów, dyplomowe, paszportowe, dowodowe i pamiątkowe. Poznaj nasz zespół. Cały dochód przeznaczamy na Rowery Integracyjne.

Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ

WE WROCŁAWIU (TEKST JEDNOLITY)

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu" jest stowarzyszeniem skupiającym absolwentów wszystkich form kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w skrócie „SA WSB we Wrocławiu”.

3. O ile w dalszej części będzie występował skrót WSB we Wrocławiu, to oznaczać on będzie Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

4. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o stowarzyszeniach i Statutu.

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym charakterze.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie Absolwentów WSB w Wrocławiu ma prawo używać własnego logo, pieczęci, znaków i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4.

Celem Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest:

1. wspieranie wszystkich form działalności Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,

2. działalność na rzecz studentów oraz absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w różnych dziedzinach życia zarówno towarzyskiego jak, i zawodowego,

3. integracja i aktywizacja środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, rozwijanie i propagowanie inicjatyw członków Stowarzyszenia, kształtowanie postaw tolerancji i praworządności,

4. wspieranie inicjatyw i aktywności społecznej członków Stowarzyszenia,

5. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie społeczno-gospodarczym i naukowym, oraz z innymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,

6. współpraca z innymi instytucjami w celu realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

7. promocja Wyższej Szkoły bankowej we Wrocławiu w kraju i za granicą.

§ 5.

1. Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu realizuje cele przez:

1) wspieranie działalności edukacyjnej, w tym przede wszystkim edukacji ekonomicznej oraz rozwoju przedsiębiorczości w szczególności na rzecz studentów i absolwentów studiów wyższych, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

2) współpracę z organami WSB we Wrocławiu w organizowaniu uroczystości na uczelni
i realizacji celów statutowych,

3) aktywizację zawodową młodzieży, studentów i absolwentów studiów wyższych, promocji absolwentów na rynku pracy, w tym w szczególności promocji zawodowej kobiet, a także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4) rozwój społeczeństwa informacyjnego i wdrażania nowych technik informatycznych,

5) wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców małych miejscowości i środowisk     dysfunkcyjnych,

6) edukację i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych,

7) tworzenie, promowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych oraz metod nauczania w tym e-learning i podobnych przedsięwzięć,

8) działanie na rzecz edukacji  podnoszącej świadomość ekologiczną,

9) rozwój kultury fizycznej i sportu, w szczególności na rzecz studentów i absolwentów studiów wyższych, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10) rozwój edukacji językowej, w szczególności na rzecz studentów i absolwentów studiów wyższych, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11) organizacje spotkań, szkoleń, kursów i  warsztatów w szczególności na rzecz studentów
i absolwentów studiów wyższych, uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, uczniów szkół podstawowych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

12) rozwój współpracy i wzajemnych relacji studentów i absolwentów, uczelni oraz zrzeszających ich organizacji w celu umacniania naukowej pozycji Dolnego Śląska,

13) organizację okresowych zjazdów absolwentów,

14) prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej i badawczej,

15) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego,

16) promowanie działalności kulturalnej,

17) doradztwo prawne oraz prowadzenie szkoleń dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

18) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

19) wszechstronne propagowanie wiedzy prawniczej, działalności doradczej oraz upowszechnianie idei tworzenia studenckich stowarzyszeń doradczych, w tym poprzez prowadzenie działalności wydawniczej,

20) współpracę z organizacjami europejskimi o podobnych celach działania, w tym poprzez uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych, szkoleniach i warsztatach,

21) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

22) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia,

23) podejmowanie działań w zakresie obrony praw człowieka.

24) wspieranie edukacji przez całe życie LLP (Lifelong Learning Programme)

25) podnoszenie jakości kształcenia

26) udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób,

27) prowadzenie działalności charytatywnej,

28) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

29) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn,

30) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

31) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

32) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

33) wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

34) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

35) upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji,

36) promocję i organizację wolontariatu.

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

Rozdział 2

NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA

 

§ 6.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i złoży deklarację członkowską.

§ 7.

Członkostwo w Stowarzyszeniu dzieli się na:

1. zwyczajne,

2. honorowe,

3. wspierające.

§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia staje się:

1) absolwent spełniający wymogi § 6,

2) absolwent wpisany do rejestru członków przez Zarząd.

2. Za członka honorowego Stowarzyszenia może być uznana osoba fizyczna, która swoją działalnością przyczyniła się do istnienia i rozwoju Stowarzyszenia. Nadanie członkostwa honorowego jest proponowane przez Zarząd SA WSB we Wrocławiu i zatwierdzane przez Walne Zebranie Członków.

3. Członkiem wspierającym jest osoba prawna i fizyczna, która nie może być członkiem zwyczajnym ani honorowym, a zainteresowana jest wspieraniem Stowarzyszenia w realizacji jego statutowych działań za zgodą Zarządu SA WSB we Wrocławiu.

§ 9.

Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku:

1. złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2. śmierci członka,

3. likwidacji bądź ogłoszenia upadłości członka wspierającego, będącego osobą prawną.

4. wykluczenia przez Zarząd na wniosek Komisji Dyscyplinarnej oraz z własnej inicjatywy lub na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu  i utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały
o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 10.

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      udziału w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków,

2)      czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

3)      zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,

4)      zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia
o odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia i o ustaniu członkostwa.

2.      Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia

2)  przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  propagowania działalności Stowarzyszenia.

§11.

1.      Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust.1, z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

2.      Członek wspierający ma prawo udziału - z głosem doradczym – w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, jak również do zgłaszania kandydatur członków władz Stowarzyszenia.

3.      Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2.

§12.

Członek honorowy ma prawa członka wspierającego, nie jest natomiast obciążony żadnymi obowiązkami.

 

Rozdział 4

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 13.

Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Komisja Dyscyplinarna.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 14.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 15.

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w tych sprawach dotyczących Stowarzyszenia, które nie są zastrzeżone dla innych organów Stowarzyszenia.

 

§ 16.

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi.

2. Walne Zebranie Członków obraduje podczas sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

§ 17.

1. Sesje zwyczajne Walnego Zebrania Członków zwoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.

2. Nadzwyczajne sesje Walnego Zebrania Członków zwoływane są przez Prezesa Zarządu na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 18.

1. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

§ 19.

Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych, które odbywają się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie Członków może zarządzić głosowanie tajne także na wniosek połowy obecnych członków Stowarzyszenia biorących udział w Walnym Zebraniu.

 

§ 20.

Protokół z obrad sporządza protokolant.

 

§ 21.

Uchwały Walnego Zebrania Członków są wiążące dla wszystkich organów statutowych i członków Stowarzyszenia.

 

§ 22.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Prezes Zarządu zobowiązany jest poinformować członków nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem.

 

§ 23.

1. Miejsce, datę i porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala Prezes Zarządu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku, przy czym Walne Zebranie musi się rozpocząć przed upływem 30 dni od daty wpływu wniosku.

2. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, ogłaszając jego miejsce, datę
i porządek obrad, przy czym Walne Zebranie musi rozpocząć się przed upływem 21 dni od uprzednio wyznaczonego terminu.

 

§ 24.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

1. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,

2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

4. udzielenie absolutorium Zarządowi,

5. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej oraz rozpoznanie odwołań od jej orzeczeń,

6. uchwalenie zmian Statutu,

7. podjęcie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia,

9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10. rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu,

11. zatwierdzenie członkowstwa honorowego Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD

 

§ 25.

 Zarząd jest jednoosobowy.

 

§ 26.

Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu zwykłą większością głosów.

 

§ 27.

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową i gospodarowanie nimi,

4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

6. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał związanych
z utratą członkowstwa,

7. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

8. uchwalenie regulaminu Zarządu.

 

§ 28.

Do reprezentacji Stowarzyszenia, ważności oświadczeń woli składanych przez
Stowarzyszenie, odbierania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, a także w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu.

 

§ 29.

Kandydaci na członków Zarządu zgłaszani są ustnie lub pisemnie, a wniosek pisemny powinien być poparty podpisami co najmniej 10 członków.  Członek Zarządu jest wybierany w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Walnego Zebrania.

 

§ 30.

Pisemny wniosek dotyczący odwołania Prezesa Zarządu może zgłosić Komisja Rewizyjna lub co najmniej 2/3 członków Walnego Zebrania.

 

§ 31.

Prezes Zarządu może być odwołany zwykłą większością głosów, przy obecności połowy członków Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym.

 

§ 32.

Adres siedziby Zarządu i biura SA WSB we Wrocławiu określa Zarząd.

 

§ 33.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

 

§ 34.

Członek Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium pozbawiony jest biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia przez okres 1 roku.

 

§ 35.

Pierwszy Zarząd wybierany jest spośród członków założycieli podczas zebrania założycielskiego.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 36.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego Komisji.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

 

 

§ 37.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:

1. sprawowanie stałej kontroli nad przestrzeganiem postanowień statutu i zgodnością działalności komisji stałych z postanowieniami statutu,

2. przedstawienie opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego organów na Walnym Zebraniu Członków,

3. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5. wykonywanie innych uprawnień wynikających ze Statutu lub nadanych przez właściwe organy,

6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

 

§ 38.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani w drodze głosowania tajnego zwykłą większością głosów. Odpowiednie zastosowanie mają §28, §30 i §32 Statutu,

2. Zakazane jest łączenie funkcji członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.

 

KOMISJA DYSCYPLINARNA

 

§ 39.

1. Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech członków stowarzyszenia niebędących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej wybieranych przez Walne Zebranie Członków pośród członków Stowarzyszenia

2. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej w szczególności należy:

a) rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego naruszenia Statutu lub ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego przez innych członków Stowarzyszenia, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia,

b) wnioskowanie o wykluczenie ze Stowarzyszenia,

3. Komisja zbiera się na posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku,

4. Komisja zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków,

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej do Walnego Zebrania Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia,

6. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej zapadają w pełnym składzie.

 

§ 40.

1. Członków Komisji Dyscyplinarnej wybiera Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie Członków wybiera członków Komisji Dyscyplinarnej, w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów. Odpowiednie zastosowanie mają §28, §29 i §30 Statutu.

3. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 3 lata.

 

 

Rozdział 5

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 41.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

b) darowizn, spadków i zapisów,

c) środków pozyskanych od sponsorów,

d) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

e) zbiórek publicznych,

f) dotacji,

g) środków publicznych, w tym z Unii Europejskiej,

h) dochodu z majątku Stowarzyszenia,

i) przychodów z udziałów, obligacji i akcji oraz innych praw,

j) grantów.

 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

§ 42.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział 6

ZMIANA STATUTU

 

§ 43.

Statut może być zmieniony na wniosek:

1. Zarządu,

2. połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 44.

Statut zmienia się uchwałą Walnego Zebranie Członków przyjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania.

 

Rozdział 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 45.

Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z innymi organizacjami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz międzynarodowymi, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa, jeżeli jest to zgodne z celami stowarzyszenia oraz Statutem.

 

§ 46.

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w wyniku:

1. uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu podjętej większością 2/3 głosów
w obecności 2/3 członków Walnego Zebrania,

2. w przypadkach określonych przepisami prawa.

 

§ 47.

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony zostanie na cel społeczny wskazany w  uchwale Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

...

Ładowanie wyszukiwarki...

Absolwenci WSB na Facebooku

Kontakt

Jeśli jesteś Absolwentem WSB lub chcesz z nami nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu.

Stowarzyszenie Absolwentów WSB we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
bud. A, pokój 011

tel. 71 376 23 77
stowarzyszenie@wsb.wroclaw.pl